Tarvitsetko virkavapautta esim. jatko-opiskeluja varten?

Virkamies saa keskeyttää työnteon, jos asianomainen viranomainen hakemuksesta myöntää hänelle virkavapauden taikka hän on suoraan lain nojalla virkavapaana. Työnteon keskeyttämisestä muilla perusteilla on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Virkavapaus voidaan myöntää myös hakemuksetta, jos virkamies ei ole voinut hakea virkavapautta ennen työnteon keskeytymistä tai jos keskeytymisen syystä on muutoin saatu riittävä selvitys.

Virkamies on virkavapaana sen ajan, jonka hän on kansanedustajana, valtioneuvoston jäsenenä tai Suomesta valittuna Euroopan parlamentin edustajana taikka suorittamassa palvelusta asevelvollisena. Muutoin virkavapauden myöntäminen on viranomaisen harkinnassa, jollei joiltakin osin erikseen toisin säädetä tai määrätä taikka virkaehtosopimuksessa toisin sovita.

Virkamies voidaan virkavapaan kestäessä määrätä suorittamaan joitakin erityisiä virkatehtäviä, mikäli virkamies tähän suostuu. Osittainen virkavapaus on myös mahdollinen.

Tiettyihin asetuksessa säädettyihin määräaikaisiin virkoihin nimitetty virkamies on määräaikaisen viran suorittamisen ajan virkavapaana vakituisesta virastaan. Erillistä hakemusta ei tarvitse tehdä.

Nopeaa apua lakiasioihin.