Saako perintöverotuksessa luottamuksensuojaa?

Hallintomenettelyn yksi osa-alue on verotusmenettely. Luottamuksensuoja on yksi hallintomenettelyssä noudatettavista periaatteista. Muina hallinnon päätöksentekoa ohjaavina periaatteina on mainittu myös EU-oikeudesta peräisin olevat lainalaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate, oikeusvarmuusperiaate, yhdenvertaisuusperiaate, yleiset ihmisoikeusperiaatteet ja hyvä hallintotapa.

Siviilioikeudenkin puolelta tuttu luottamuksensuoja on viime vuosina saanut yhä enemmän sijaa verotuksessa. Perintöverotuksessa on pääsääntöisesti kyse kertaluonteisista tapahtumista, joten yhtenäistä verotuksellista tulkintalinjaa kuten esim. tuloverotuksessa ei yleensä pääse syntymään. Perintöverotuksessa on siten asian luonteesta johtuen harvemmin tilanteita, joissa luottamuksensuojaperiaate tulisi sovellettavaksi.

Täysin vailla merkitystä se ei silti ole. Esim. mahdollisuutta saada verottajaa sitova ennakkoratkaisu voidaan pitää yhtenä nykyisen perintö- ja lahjaverolain keinona, jolla verovelvollisten luottamusta suojataan. Lisäksi luottamuksensuoja on mahdollinen omaisuuden arvostamisen kohdalla, jos omaisuus välittömästi perintöverotuksen toimittamisen jälkeen lahjoitetaan pois. Lahjaveroarvona tulisi silloin kyllä käyttää perintöverotuksessa vahvistettua arvoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.