Poliisin antama virka-apu on viranomaisen toiselle viranomaiselle tai joissakin tapauksissa myös yksityiselle antamaa virka-apua, joka annetaan sen vuoksi, että toinen saa toteutettua tälle kuuluvan oikeutensa tai velvollisuutensa.

Virka-apua ei ole..

Virka-apua ei ole rikosten tutkintatoimet, jotka tehdään pääsääntöisesti pakkokeino- ja esitutkintasäännösten perusteella. Virka-apua eivät myöskään yleensä ole poliisin toimenpiteet, jotka on tehty muun erityislainsääädännön perusteella. Poliisilla on suoraa toimivaltaa esim. kuolemansyyntutkinnassa ja erilaisten onnettomuuksien tutkinnassa.

Poliisin antama virka-apu säännellään poliisilaissa

Poliisin antama virka-apu on säännelty poliisilaissa. Poliisilaista ei kuitenkaan tyhjentävästi selviä, mitä poliisi voi missäkin tilanteessa tehdä. Virka-avussa on kysymys yleensä nimenomaan toisen toimivaltaisen viranomaisen avustamisesta.

Poliisin on annettava pyynnöstä muulle viranomaiselle virka-apua, jos niin erikseen säädetään. Poliisin on annettava virka-apua muulle viranomaiselle myös laissa säädetyn valvontavelvollisuuden toteuttamiseksi, jos virka-apua pyytävää viranomaista estetään suorittamasta virkatehtäviään.

Poliisi antaa tyypillisesti virka-apua esim. koulukotikarkureiden palauttamiseksi, varusmiespalvelusta pakoilevien toimittamiseksi palvelukseen, ulosottotoimenpiteiden suorittamiseksi, henkilöiden toimittamiseksi mielentilan arviointtiin (tarkkailulähete) jne. Poliisin antamasta virka-avusta päättää yleensä pidättämiseen oikeutettu virkamies, eli päällystötasoinen poliisimies.

Virka-apu yksityisille on harvinaista, mutta mahdollista

Poliisi voi antaa virka-apua myös yksityiselle, jos se on välttämätöntä tämän laillisiin oikeuksiin pääsemiseksi ja oikeuden loukkaus on ilmeinen. Virka-avun antamisen edellytyksenä on lisäksi, että yksityistä estetään pääsemästä oikeuksiinsa ja oikeuksiin pääseminen edellyttää poliisin toimivaltuuksien käyttämistä.

Esimerkkinä yksityiselle annettavasta virka-avusta on huoneenvuokralainen mukaisen vuokranantajan tarkastusoikeuden käyttämisen estäminen. Tästä poliisin virka-avusta on huoneenvuokralaissa oma erityissäännöksensä.

Nopeaa apua lakiasioihin.