Maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle. Suunnittelun ja ohjauksen avulla halutaan edistää yhteistyötä kansalaisten ja viranomaisten välillä ja parantaa rakentamisen laatua. Maankäytön suunnitteluun kuuluu kolmiportainen kaavoitusjärjestelmä, johon kuuluu maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Ne voivat ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Yksityiskohtaisin kaava on asemakaava. Kaikkien näiden kaavojen taustalla vaikuttavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

miten maankäyttöä ja rakentamista valvotaan?

Ympäristöministeriö toimii ylimpänä viranomaisena maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Muita ympäristöministeriölle kuuluvia alueiden käyttöön liittyviä tehtäviä ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelu, kansallisten kaupunkipuistojen perustamisesta ja hoito- ja käyttösuunnitelmasta päättäminen, lunastusluvat, suunnittelua koskevat pakkokeinot ja valtioiden rajat ylittäviin ympäristövaikutuksiin liittyvät tehtävät.

Alueelliset ELY-keskukset puolestaan huolehtivat omalla toimialueellaan kuntien alueiden käytöstä ja rakentamisesta. Ne myös valvovat, että kunnissa noudatetaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja lakia.


Lue lisää valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Lähde §: maankäyttö- ja rakennuslaki, HE 101/1998vp


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 24.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.