Osake on osuus eli oikeus osakeyhtiössä. Jokaisessa yhtiössä tulee olla vähintään yksi osake. Osakkeiden omistaminen tuottaa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet yhtiössä. Oikeudet jaetaan tavallisesti varallisuusoikeuksiin (esim. oikeus osinkoon) ja hallinnoimisoikeuksiin (esim. läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhtiökokouksessa). Osake on yhtiön kannalta jakamaton, mutta sen voi omistaa yhteisesti.

Uuden osakeyhtiölain mukaan osakkeella ei ole enää pakko olla nimellisarvoa. Yhtiöjärjestyksessä osakkeille on kuitenkin edelleen mahdollista määrätä nimellisarvo, jolloin kaikilla osakkeilla tulee luonnollisesti olla sama nimellisarvo. Lähes kaikilla nykyisin toimivista osakeyhtiöistä on yhtiöjärjestyksessään määräys osakkeen nimellisarvosta, joten tällaisten yhtiöiden on osakeannissa korotettava osakepääomaansa vähintään annettavien osakkeiden nimellisarvoa vastaavalla määrällä.

Nimellisarvottomuuden ansiosta osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän välinen yhteys poistuu. Osakepääomaa on siten mahdollista korottaa antamatta uusia osakkeita ja toisaalta uusia osakkeita voidaan taas antaa korottamatta osakepääomaa. Myös maksuton osakeanti on mahdollinen. Nimellisarvottomuuden vuoksi myöskään erillistä ylikurssirahastoa ei tarvita, ja osakepääoma on ainoa yhtiöön sijoitetun sidotun pääoman erä.

Pääsääntö on, että kaikki osakkeet tuottavat samanlaiset oikeudet yhtiössä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että yhtiössä voi olla oikeuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita. Sellaisia osakkeita, jotka poikkeavat toisistaan äänimäärältään tai tuottavat erilaisen oikeuden jaettaessa yhtiön varoja kutsutaan erilajisiksi osakkeiksi. Jos ne poikkeavat toisistaan jollakin muulla tavalla, ne ovat samanlajisia osakkeita, ellei yhtiöjärjestyksessä nimenomaan määrätä niitä erilajisiksi. Jos yhtiössä on oikeuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita, ne on mainittava yhtiöjärjestyksessä. Siinä on myös ilmoitettava eri osakkeiden väliset eroavuudet ja osakkeiden lukumäärät.

Osakkeesta voidaan antaa osakekirja. Se on todistus osakkuudesta ja osakkeen hinnan suorittamisesta. Tämän vuoksi osakekirjan antaminen edellyttää, että osakkeet on täysin maksettu. Osakekirja on nykyään saanut myös arvopaperin luonteen. Osakekirja pitää olla nimetty ja se saadaan antaa vain osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle.

Yhtiön kaikista osakkeista on laadittava luettelo. Sitä kutsutaan osakeluetteloksi. Siihen on merkittävä osakkeet tai osakekirjat numerojärjestyksessä, niiden antamispäivä sekä osakkeenomistajan nimi ja osoite. Jos yhtiössä on aiemmin mainittuja erilajisia osakkeita, tulee osakeluettelosta ilmetä, mihin lajiin ne kuuluvat sekä mahdolliset muut erot osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa.Yhtiön hallituksen on laadittava osakeluettelo ja pidettävä se ajan tasalla. Laiminlyönnistä on säädetty sakkorangaistus ja se saattaa johtaa myös vahingonkorvausvastuuseen. Luettelo on laadittava heti, kun yhtiö on perustettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.