Osakepääoman korottaminen

Osakepääoman korottamispäätös tehdään pääsääntöisesti yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi kuitenkin valtuuttaa hallituksen tekemään päätöksen. Valtuutus voidaan antaa vain määräajaksi. Osakepääomaa voidaan korottaa seuraavin keinoin:

1) merkitään osakkeista tai optio-oikeuksista tai muista erityisistä oikeuksista maksettava merkintähinta kokonaan tai osittain osakepääomaan 9 ja 10 luvun mukaisesti.

2) siirretään osakepääomaan varoja vapaasta omasta pääomasta. Tästä käytetään nimitystä rahastokorotus ja siitä päätetään yhtiökokouksessa.

3) merkitään osakepääomaan varoja, jotka muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sijoitetaan yhtiöön edellytyksin, että ne merkitään osakepääomaan. Tästä taas käytetään nimitystä osakepääomasijoitus ja siitä päättää haliitus.

Rahastokorotus

Jos korotuksen enimmäismäärä ilmenee yhtiökokouksen päätöksestä, niin hallitus voidaan myös valtuuttaa päättämään rahastokorotuksesta. Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä. Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja uusi valtuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen, ellei toisin päätetä.

Päätöksessä on mainittava korotuksen määrä ja se, mitä varoja korotukseen käytetään.

Osakepääomasijoitus

Osakepääomasijoituksella suoritettavasta osakepääoman korottamisesta päättää hallitus. Päätöksessä on mainittava korotuksen määrä ja sijoitus, johon korotus perustuu.

Nopeaa apua lakiasioihin.