Milloin osakeyhtiön tilintarkastaja on esteellinen?

Tilintarkastuksen asiantuntemukseen ja hänen antamiinsa tietoihin on voitava luottaa. Sellainen henkilö, joka on riippuvuussuhteessa esimerkiksi yhtiön johtoon, ei yleensä pysty ristiriitatilanteessa pitämään puoliaan. Tällöin hän ei pysty valvomaan puolueettomasti osakkeenomistajien ja muiden tilintarkastukseen luottavien etuja.

Esteellisyys toimia yhtiön tilintarkastaja voi syntyä tilitysvelvollisuudesta, työsuhteesta yhtiöön tai sukulaisuus- tai muusta siihen verrattavasta suhteesta. Esteellisyys koskee varsinaisten tilintarkastajien lisäksi varatilintarkastajia, ylimääräistä tilintarkastajaa ja erityistä tarkastajaa.

Esteellisiä ovat siis ensinnäkin tilitysvelvolliset eli ne henkilöt, joiden toimintaa tilintarkastus koskee. Yhtiön johdon lisäksi tämä tarkoittaa niitä henkilöitä, jotka vastaavat yhtiön kirjanpidosta ja varojen hoidosta sekä varojen hoidon valvonnasta. Tilitysvelvollisina eli siis esteellisinä pidetään myös tytäryhtiön (tai vastaavasti emoyhtiön) johtoa.

Kuten sanottu, esteellisyys voi syntyä myös työ- tai muusta alistussuhteesta yhtiöön. Työsuhdetta arvioitaessa turvaudutaan työoikeuden yleisiin periaatteisiin. Alistussuhteella tarkoitetaan tapauksia, joissa ko. suhde saattaa vaarantaa tilintarkastajaksi valittavan henkilön edellytyksiä itsenäisesti toimittaa tilintarkastus. Tilintarkastajalla ei saa olla mm. rahalainaa tarkastettavalta yhtiöltä.

Tilitysvelvollisten lähisukulaiset ovat esteellisiä tilintarkastajiksi. Heidän edellytyksensä kriittisesti ja puolueettomasti tutkia tilitysvelvollisen toimintaa ovat oletettavasti heikot. Tilintarkastajana ei voi toimia em. mukaan tilitysvelvollisen puoliso, avopuoliso, lapset ja lapsenlapset, vanhemmat ja isovanhemmat, sisarukset ja muut sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa. Esteellisiä ovat myös puolison vanhemmat, muut kuin yhteiset lapset ja muut sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sekä puolison sisarukset. Ottolapsisuhde aiheuttaa luonnollisesti myös esteellisyyden.

Kaikki, jotka eivät voi toimittaa tilintarkastajan tehtäviään riippumattomasti, ovat esteellisiä tehtävään (yleinen riippumattomuusvaatimus). Tällainen tilanne voi olla esim. silloin, kun tilintarkastaja omistaa huomattavan määrän tarkastettavan yhtiön osakkeita. Riippuvuus voi johtua myös siitä, että tilintarkastaja tai häneen läheisessä suhteessa oleva on osakkaan tarkastettavan yhtiön käyttämässä kirjanpitotoimistossa. Myös henkilökohtainen ystävyys- tai vastaava suhde tarkastettavan yhtiön johtoon kuuluviin henkilöihin voi aiheuttaa tilintarkastajan esteellisyyden.

Nopeaa apua lakiasioihin.