Mitä osakeyhtiön tilintarkastaja tekee?

Tilintarkastaja on osakeyhtiön toimintaa tarkastava ja valvova toimielin. Hän toimii yhtiön omistajien yhteisenä luottamusmiehenä. Tilintarkastajan ensisijainen velvollisuus on yhtiön kokonaisetujen valvominen.

Tilintarkastajan tehtävänä on tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä yhtiön hallinnon tarkastus. Tilintarkastaja perehtyy tilikauden tapahtumiin ja päättelee, onko tilinpäätös laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Hän arvioi myös, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta sekä yhtiön taloudellisesta asemasta tilikauden päättyessä.

Tilintarkastus on lähtökohtaisesti laillisuusvalvontaa. Tilintarkastajan on puututtava havaitsemiinsa laittomuuksiin, jos niillä on merkitystä yhtiön johdon vahingonkorvausvastuun kannalta tai ne koskevat osakeyhtiölain rikkomista. Tilintarkastustehtävä ei kuitenkaan sisällä yleistä laillisuusvalvontaa. Tilintarkastajalla on oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle. Hän voi myös vaatia yhtiön asettamista selvitystilaan.

Tilintarkastus takaa yhtiön julkistamien tilinpäätöstietojen luotettavuuden sekä sen, että yhtiön hallintoelinten mahdollinen lainvastainen toiminta paljastuu. Tilintarkastajien on tilikausittain annettava yhtiökokoukselle ns. tilintarkastuskertomus.

Nopeaa apua lakiasioihin.