Asuntokaupoissa tarvittavat paperit vaihtelevat lähtökohtaisesti kaupan luonteen mukaan, mutta pääsääntöisesti asuntokaupoissa tarvittavia papereita ovat kauppakirja, osakekirjat, isännöitsijäntodistus ja yhtiöjärjestys.

Myynti-ilmoitus

Asunnosta laaditaan myynti-ilmoitus, ellei valmista ostajaa ole tiedossa. Myynti-ilmoitus on vapaamuotoinen asiakirja, mutta jo siinä annettujen tietojen pitää olla oikeita. Jos myynti-ilmoituksessa on vääriä tietoja, ne on oikaistava ostajalle ennen kaupan tekoa. Ilmoituksesta käyvät yleensä ilmi ainakin asunnon koko, sijainti, kunta sekä alueen hintakehitys ja palvelutarjonta.

Kauppakirja eli asunnon kauppasopimus

Jokaisesta asuntokaupasta on laadittava kauppakirja. Asunnon kauppakirjalle ei ole säädetty Asuntokauppalaissa samanlaisia määrämuotoisia vaatimuksia kuin kiinteistön kaupalle on Maakaaressa säädetty. Asunnon kauppakirja mukailee käytännössä hyvin paljon kiinteistön kauppakirjaa. Kauppakirjassa yksilöidään ostajat ja myyjät sekä kaupan kohde. Lisäksi siinä sovitaan muun muassa kauppahinnasta ja sen maksamisesta sekä omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä.

Osakekirjat

Asunnon kaupassa ei myydä ja osteta kiinteää asuntoa, vaan kaupan kohteena ovat taloyhtiön osakkeet. Ostaja ostaa siis tietyt osakkeet, jotka on numeroitu esim. ”osakkeet nro:t 1001 – 1200”. Nämä osakkeet oikeuttavat hallitsemaan sitten jotakin asuntoa taloyhtiössä. Näistä osakkeista on olemassa osakekirja, joka luovutetaan ostajalle kaupan teon yhteydessä.

Asunto-osakkeiden omistajatiedot ovat toistaiseksi hajallaan yhtiöiden itse ylläpitämissä osakeluetteloissa. Jatkossa nämä tiedot on tarkoitus koota Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen rekisteriin.

Isännöitsijäntodistus ja muut asiakirjat

Asuntokaupan yhteydessä on syytä perehtyä isännöitsijäntodistukseen, joka kertoo perustiedot huoneistosta ja taloyhtiöstä. Lisäksi voidaan tutustua esim. taloyhtiön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä mahdollisiin kuntotarkastusraportteihin ja kaikkiin muihin asiakirjoihin, jotka osapuolet katsovat tarpeelliseksi.

Isännöitsijän on annettava isännöitsijäntodistus sitä pyytävälle henkilölle. Isännöitsijäntodistus on siis tiivistelmä todistuksen kohteena olevan yhtiön ja huoneiston yksilöintitiedoista, talous- ja kunnossapitotiedoista sekä muista merkittävistä tiedoista.

Valtakirjat

Jos asunnon ostossa tai myynnissä käytetään asiamiestä, pitää hänelle antaa kirjallinen valtakirja. Valtakirja voi olla avoin tai yksilöity. Mikäli valtakirja on yksilöity, on siitä käytävä ilmi, kuka valtakirjan mukaisesti on valtuutettu ja kuka valtuuttaja.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksessä määritellään taloyhtiön ja osakkaan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Yhtiöjärjestystä voidaan kutsua taloyhtiön sisäiseksi laiksi ja asunto-osakeyhtiölain mukaan sellainen on oltava jokaisella taloyhtiöllä. Yhtiöjärjestys on hyväksyttävä taloyhtiön yhtiökokouksessa.

 

Haluatko tutustua asuntokaupan asiakirjoihin tarkemmin? Lue lisää kauppakirjastaosakekirjoista ja isännöitsijäntodistuksesta!

Nopeaa apua lakiasioihin.