Testamentteja on erilaisia, sillä niillä tavoitellaan erilaisia tarkoituksia. Tässä artikkelissa käymme läpi erilaiset testamentit.

Yleistestamentti ja erityistestamentti eli legaatti 

Yleistestamentilla testamentin tekijä määrää jäämistöstään yleisluontoisesti ilman, että testamentti koskisi jotain tiettyä omaisuutta. Yleistestamentti voi siten koskea koko jäämistöä (”Määrään, että koko omaisuuteni on minun kuoltuani menevä…”) tai murto-osaa siitä (”Määrään, että omaisuuteni on jaettava A:n, B:n ja C:n kesken siten, että kukin heistä on saava 1/3 omaisuudestani”). Yleistestamentinsaajasta tulee kuolinpesän osakas eli hänellä on oikeus ottaa osaa kuolinpesän hallintoon kuten lakimääräisillä perillisillä.

Erityistestamentti eli legaatti koskee tiettyä jäämistöesinettä tai rahasummaa. Legaatinsaajasta ei tule kuolinpesän osakasta, ellei hän lakimääräisen perimysjärjestyksen nojalla jo ole osakas. Mikäli legaattiomaisuutta ei enää ole jäämistössä perittävän kuoleman hetkellä, ei legaattia voida täyttää. Käyttö- ja tuotto-oikeustestamentit ovat luonteeltaan legaatteja. 

Omistusoikeustestamentti ja rajoitettu omistusoikeustestamentti 

Omistusoikeustestamentti antaa saajalle rajoittamattoman oikeuden määrätä testamentilla saadusta omaisuudesta. Hän saa omaisuuden omistuksen ja hallinnan. Rajoitettu omistusoikeustestamentti sisältää määräyksen, jonka mukaan omaisuus on ensin menevä ensisaajalle ja toissijaissaaja saa omaisuuden ensisaajan oikeuden loputtua, yleensä ensisaajan kuoltua. Toissijaismääräys estää ensisaajaa ainoastaan tekemästä kyseisestä omaisuudesta testamenttia. Toissijaismääräys on yleinen puolisoiden keskinäisessä testamentissa.  

Keskinäinen testamentti 

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman testamentin yhdistelmä. Siinä testamentin osapuolet tekevät testamentin toistensa hyväksi siten, että eloonjäänyt osapuoli saa ensiksi kuolleen testamentintekijän omaisuuden. Keskinäinen testamentti on tavanomaisin puolisoiden välillä, mutta se voidaan tehdä esimerkiksi sisarusten kesken. Keskinäinen testamentti voi olla omistusoikeustestamentti tai hallintaoikeustestamentti. 

Käyttöoikeustestamentti 

Käyttöoikeustestamentti eli hallintatestamentti antaa saajalleen oikeuden käyttää testamentissa määrättyä omaisuutta kyseisen omaisuuden omistusoikeuden siirtyessä lakimääräisen perimyksen tai testamentin nojalla kolmannelle. Käyttöoikeustestamentin tulkinnassa sovelletaan perintökaaren 12 luvun tulkintaohjeita, ellei testamentista muuta johdu. Käyttöoikeus sisältää siten oikeuden nauttia omaisuuden tuotto, ellei tuottoa ole erikseen määrätty muulle henkilölle. 

Omaisuutta hallitessaan käyttöoikeuden saajan on otettava huomioon myös omistajan oikeus ja etu ja hoidettava omaisuutta huolellisesti. Käyttöoikeuden haltija ei saa luovuttaa käyttöoikeuden alaista omaisuutta tai pantata sitä. Myöskään omistaja ei saa luovuttaa tai pantata käyttöoikeuden alaista omaisuutta ilman käyttöoikeuden haltijan suostumusta. 

Käyttöoikeustestamentti on tarkoituksenmukainen, kun halutaan turvata ensisaajan asema, mutta samalla varmistaa se, että ensisaaja ei hävitä omaisuutta toissijaissaajan vahingoksi. 

Tuotto-oikeustestamentti 

Tuotto-oikeustestamentilla testamentintekijä määrää, että testamentinsaajalla on oikeus tietyn omaisuuden tuottoon, kuten vuokraan tai osinkoon, esineen omistusoikeuden siirtyessä kolmannelle taholle. 


Sivustoiltamme löydät ilmaisia asiakirjapohjia yleistestamentin tai keskinäisen testamentin tekoon.

Lähde §: perintökaari


Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
21.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.