Esteellisyysperusteet esitutkinnassa muodostavat virkamiehen esteellisyyden. Menettelyllisesti esteellisyydestä päättää virkamies itse tai tutkinnanjohtaja; tätä käsittelevään artikkeliin on linkki alla.

Esteellisyys esitutkinnassa – esteellisyyden poistava menettely

 

Esteellisyysperusteet esitutkinnassa

Esitutkintavirkamies on esteellinen jos hän itse tai hänen läheinen on esitutkinnan asianosainen. Esteellisyys muodostuu myös silloin, kun hän tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Esteellinen virkamies on silloinkin kun asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen.

Toimeksianto tai palvelussuhde muodostaa jääviyden, jos virkamies on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Virkamies on esitutkinnassa esteellinen myös silloin kun hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Virkamies on esteellinen jos hän tai hänen läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan. Esteellinen on myös virkamies, jonka luottamus puolueettomuutensa on muusta erityisestä syystä vaarantunut.

esitutkintalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.