Hyödyllisyysmallia loukataan: mitä voit tehdä?

Jos joku loukkaa hyödyllisyysmallioikeuden tuottamaa yksinoikeutta, hyödyllisyysmallioikeuden haltija voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin voi kieltää loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoa.Hyödyllisyysmallin haltija voi vaatia tuomioistuimelta, että se oikeusprosessin kestäessä antaa keskeyttämismääräyksen. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomioistuin voi sakon uhalla määrätä heti lopettamaan hyödyllisyysmallin loukkaamisen. Tämä määräys voi kohdistua paitsi loukkaajaan itseensä, myös sellaisiin toimijoihin, jotka ylläpitävät lähetintä, palvelinta tai muuta laitetta taikka muulla tavalla toimivat jollakin tavalla välittäjänä hyödyllisyysmallin loukkauksessa.Hyödyllisyysmallin loukkaamisen johdosta on suoritettava kohtuullinen korvaus keksinnön hyväksikäyttämisestä oikeuden haltijalle. Tämä korvaus ei ole luonteeltaan vahingonkorvaus.Jos sen sijaan joku tahallaan tai tuottamuksesta loukkaa hyödyllisyysmallioikeutta, on hän tällöin velvollinen suorittamaan edellisen korvauksen lisäksi myös korvauksen muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut. Tahallinen tai tuottamuksellinen teko synnyttää siis myös vahingonkorvausvelvollisuuden. Tällöin korvaukset ovat rinnakkaiset; hyödyllisyysmallin käytöstä maksettava kohtuullinen korvaus ja vahinkojen korvaus täyden korvauksen periaatteella.Hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksen perusteella voidaan korvausta vahingosta vaatia ainoastaan viiden (5) viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireille panoa. Oikeus korvaukseen vahingosta, jota koskevaa kannetta ei ole pantu vireille sanotun ajan kuluessa, on menetetty.

Nopeaa apua lakiasioihin.