Mistä ostajan pitää tietää kaupan kohteesta?

Ostajalla ei ole oikeutta virheenä vedota seikkoihin, joista hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Tämän mukaisesti ostajan katsotaan hyväksyneen tavara puutteineen, jos hän on sopimusta tehtäessä selvillä tavarassa ilmenevistä puutteista. Poikkeuksena tästä on tietenkin tilanne, jossa viat ja puutteet on havaittu, mutta on sovittu, että myyjä korjaa kyseiset viat tai puutteet ennen kuin luovuttaa tavaran ostajan käyttöön.Ostaja suorittaa usein ennakkotarkastuksen eli tarkastaa tavaran ennen kaupantekoa. Usein tämä on ostajan velvollisuus. Samoin myyjä voi kehottaa ostajaa tarkastamaan tavaran. Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita. Sama pätee myös, jos ostaja on ennen kaupantekoa ollut tilaisuus tarkastaa tavaraa koskeva näyte ja virhe koskee ominaisuutta, joka olisi ilmennyt näytteestä. Ostajalla on kuitenkin myös oikeus luottaa myyjän ilmoituksiin tavarasta.Ostajan selonottovelvollisuus ulottuu kohtuudella havaittaviin seikkoihin. Käytännössä selonottovelvollisuus täyttyy, kun tavara tarkastetaan päällisin puolin ja keskeisiltä osiltaan. Yksityiskohtaista teknistä osaamista vaativaa tutkimista ei edellytetä. Ostaja saa kuitenkin aina vedota tavaran virheeseen, jos myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti riippumatta siitä, missä laajuudessa tavara on ennakkoon tarkastettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.