Mikä on julkinen hankita?

Eräiden hankintayksiköiden hankinnat ovat julkisia hankintoja, jolloin näillä hankintayksiköillä on kilpailuttamisvelvollisuus hankintoja tehtäessä. Tällaisia hankintayksiköitä ovat lähtökohtaisesti valtion ja kuntien viranomaiset ja valtion liikelaitokset sekä eräät julkisoikeudelliset laitokset. Kaikkia hankintoja ei näidenkään hankintayksiköiden tarvitse kilpailuttaa, vaan arvoltaan vähäiset hankinnat voidaan tehdä ilman kilpailuttamista. Julkisten hankintojen taustalla on ajatus siitä, että hankintojen julkisuuden kautta markkinoilla toimivien yritysten kohtelu on tasapuolisempaa. Yleisen kilpailuttamisen seurauksena kaikki kykenevät tahot voivat jättää tarjouksen, minkä jälkeen hankintaa tekevän tahon on valittava kokonaisuutena paras tarjous. Näin ollen pelkkä hinta ei ratkaise sitä, keneltä tarjoajalta hankinta viimekädessä tehdään, joskin hinta on suuri tekijä hankinnasta päätettäessä. Tarjoajan pitää kuitenkin täyttää laadulliset vaatimukset ja esimerkiksi toimitusvarmuudella on merkitystä hankinnasta päätettäessä.Hankintaa ei pidetä julkisena hankintana, jos se on salassa pidettävä tai sen toteuttaminen edellyttää lakiin perustuvia erityisiä turvatoimenpiteitä tai jos valtion keskeiset turvallisuusedut sitä vaativat. Hankinta ei ole julkinen myöskään, jos sen kohde soveltuu pääasiallisesti sotilaalliseen käyttöön. Samoin kansainväliset hankinnat, jotka tehdään jonkin erityismenettelysäännöstön, kuten kansainvälisen sopimuksen tai kansainvälisen järjestön määrittelemän erityismenettelyn nojalla, eivät ole julkisia hankintoja. Myös palvelusten osalta on poikkeuksia julkisen hankinnan määritelmään. Esimerkiksi televisio- ja radiotoiminnan harjoittajien ohjelmia, välimies- ja sovittelupalveluja tai työsopimuksia, ei katsota julkisiksi hankinnoiksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.