Mitä ovat kynnysarvot?

Julkisista hankintamenettelyä ei tarvitse noudattaa pienissä hankinnoissa. Kyseinen menettely tulee kyseeseen vain siinä tapauksessa, että kansalliset tai EU -tason kynnysarvot hankintojen osalta ylittyvät. Kansalliset kynnysarvot säädellään hankintalaissa ja EU -kynnysarvot perustuvat GPA-sopimukseen ja komission asetukseen. Menettely on hieman erilainen riippuen siitä, kumman kynnysarvon kulloinkin kyseessä oleva hankinta ylittää.Kansalliset kynnysarvot ovat tavara- tai palveluhankinnoissa, suunnittelukilpailuissa sekä palveluja koskevissa käyttöoikeussopimuksissa 30 000 euroa. Terveydenhoito- ja sosiaalipalveluiden sekä eräiden työvoimahallinnon koulutuspalvelujen yhteishankintojen osalta kynnysarvo on 100 000 euroa sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakoissa 150 000 euroa.EU-kynnysarvot ovat 137 000 euroa valtion keskushallintoviranomaisten tavara- ja palveluhankinnoissa ja 211 000 euroa muiden kuin näiden keskushallintoviranomaisten tavara- ja palveluhankinnoissa. Rakennus- ja käyttöurakoissa EU-kynnysarvo on 5 278 000 euroa.Mikäli kulloinenkin hankinta ylittää edellä jonkin edellä selvitetyistä kynnysarvoista, on hankinta tehtävä julkisen hankintamenettelyn mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.