Kiinteistön myynti purkukuntoisena ei poista myyjän vastuuta kiinteistöstä kokonaan. Laatuvirheiden osalta myyjän vastuu on rajoitettua.

Kiinteistön myynti purkukuntoisena

Myyjä on vastuussa myymästään kiinteistöstä ostajalle. Kiinteistön on vastattava sitä, mitä on sovittu taikka sitä, mitä ostajalla on perustellusti ollut oikeus kiinteistöltä edellyttää. Kiinteistössä voi olla laatuvirhe, vallinta virhe tai oikeudellinen virhe. (Maakaari 540/1995, luku 2)

Myyjä ei voi vapautua virhevastuusta kokonaan, vaikka kauppakirjassa vastuuta rajoitettaisiinkin. Kauppakirjaan kuitenkin voidaan ottaa maininta siitä, että ”rakennukset ovat purkukuntoiset” tai esim. että ”kiinteistö myydään purkukuntoisena”. Tällöin myyjän vastuu rakennusten kunnosta on käytännössä olematonta.

Jos rakennukset myydään purkukuntoisena, pitää hinnan vastata purkukuntoisen rakennuksen hintaa. Jos rakennukset myydään purkukuntoisena, mutta kuitenkin kauppahinta on asuttavan talon hintainen, ei maininta purkukuntoisuudesta poistakaan myyjän vastuuta. Toisin sanoen pelkästään kauppakirjassa oleva maininta rakennusten purkukuntoisuudesta ei poista myyjän vastuuta kiinteistöstä, jos muut olosuhteet ja kaupan ehdot näyttävät sen, että todellisuudessa rakennus on tarkoitettu myytäväksi asuinkäyttöön. Kauppahinnankin siis pitää vastata purkukuntoisen kiinteistön hintaa, jotta myyjä vapautuu vastuusta laatuvirheiden osalta. Tämä estää sen, että myyjä voisi rajoittaa vastuutaan kiinteistöstä vaatimalla kauppakirjaan mainintaa purkukuntoisuudesta.

Virhevastuun toteutuminen käytännössä

Kiinteistössä oleva virhe ei vaikuta automaattisesti itsestään. Ostajan on vedottava virheeseen, jotta se johtaisi myyjän vastuuseen. Virhevastuun ensimmäinen vaihe on se, että ostaja esittää myyjälle reklamaation, eli kertoo havaitsemastaan virheestä, ja lisäksi kertoo virheeseen perustuvat vaatimuksensa eli virheen oikaisu, hinnanalennus, vahingonkorvaus tai kaupan purku vaatimuksen.

Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita.

Ostajan tekemän virheilmoituksen jälkeen kaupan osapuolet neuvottelevat virheen korjaamisesta tai korvaamisesta taikka kaupan purusta. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen asiasta, voi ostaja nostaa kanteen käräjäoikeudessa myyjää vastaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.