Joskus kiinteistöä joudutaan käyttämään erilaisten putkien ja johtojen asentamista varten. Jotta tällaisia laitteita voidaan asentaa, vaatii se usein niiden viemistä toisen henkilön omistaman kiinteistön läpi. Siksi saattaisikin olla hankalaa, mikäli tällaisten johtojen asentamiseen tarvittaisiin aina rasitetun kiinteistön omistajan lupaa. Tästä johtuen laki sallii kyseisten laitteiden asentamisen ilman omistajan lupaa.

Kiinteistön omistajan velvollisuus

Yhdyskuntatekniset laitteet ovat asumiselle tai kiinteistön käyttämiselle välttämättömiä johtoja sekä/tai laitteita. Kiinteistön omistaja on lain mukaan velvollinen sallimaan yhdyskuntateknisten laitteiden ja johtojen sijoittamisen omistamansa kiinteistön alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tarpeellisesti ja kohtuullisin kustannuksin. Yhdyskuntateknisten laitteiden asentaminen kiinteistölle pyritään ensisijaisesti sopimaan kiinteistön omistajan kanssa. Jollei kiinteistön omistaja suostu asentamiseen, siitä tekee päätöksen kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi myös tarpeen mukaan tehdä päätöksen rasitteiden muuttamisesta tai poistamisesta. Rasitetun kiinteistön omistajalla on oikeus saada korvausta johtojen asentamisesta aiheutuneesta haitasta ja vahingosta. Kiinteistölle asennetut johtorasitteet ovat voimassa myös kiinteistön seuraavaa omistajaa kohtaan, joten kiinteistön uusi omistaja ei voi vedota ettei hän suostu johtojen sijaintiin omistamalla kiinteistöllä. 

Lähde §: maankäyttö ja rakennuslaki 161§

Lue lisää kiinteistökaupan rasitteista.

Suomen Juristit Oy
16.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.