Sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, päätökset sekä yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. Riittävänä sopimuksena pidetään sitä, että yritykset ovat ilmaisseet yhteisen aikomuksensa käyttäytyä markkinoilla määrätyllä tavalla. Sopimuksen ei tarvitse olla sitova, kirjallinen tai olla täytäntöön pantavissa. Näin ollen myös suulliset ja jopa hiljaiset sopimukset ovat tässä mielessä kiellettyjä. Merkitystä annetaan paitsi itse sopimukselle myös osapuolien toiminnan vaikutuksille. Sopimukseen rinnastettavalla yhdenmukaisella menettelytavalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajien yhteisiä toimia, jotka vähentävät kilpailua ja siihen kuuluvaa epävarmuutta markkinoilla. Elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetuilla menettelytavoilla tarkoitetaan sitä, että ne eivät ole edenneet sopimukseksi asti, mutta yhteistyöllä pyritään kuitenkin tietoisesti korvaamaan kilpailun riskit.

Nopeaa apua lakiasioihin.