Horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset

Horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua rajoittavia sopimuksia ja menettelyjä. Tällaista kiellettyä toimintaa voi olla esimerkiksi kahden samaa hyödykettä valmistavan tahon taikka kahden tai useamman saman hyödykkeen ostajan tai jälleenmyyjän keskinäinen yhteistyö, kuten hinnoista sopiminen. Räkein kilpailulainsäädännön rikkominen horisontaalisessa mielessä tapahtuu yleensä kartellin muodossa. Kartelli tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että useat tietyllä alalla toimivat yritykset sopivat keskenään käytettävistä hinnoista. Tämän seurauksena yritykset voivat hinnoitella tuotteensa korkeiksi tietäen, että kuluttaja tai muu ostaja ei saa kyseistä tuotetta halvemmalla myöskään toiselta samaa hyödykettä tarjoavalta yritykseltä. Kartellien puitteissa voidaan hintojen lisäksi sopa myös esimerkiksi tuotannon rajoittamisesta tai markkinoiden jakamisesta.

Vertikaalinen kilpailunrajoitus puolestaan tarkoittaa eri tuotantoportailla toimivien elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia tai menettelyjä, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ostoa ja myyntiä. Vertikaalisia kilpailunrajoituksia ovat esimerkiksi jakelun rajoittaminen sekä markkinoiden jakaminen.

Nopeaa apua lakiasioihin.