Mitä kilpailunrajoittaminen tarkoittaa?

Kilpailunrajoituksesta säädetään laissa kilpailunrajoituksista. Sen mukaan elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Kiellettyjä ovat erityisesti sopimukset, päätökset ja menettelytavat, joilla vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja, rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja tai jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä. Kiellettyjä ovat myös sopimukset, päätökset ja menettelytavat joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja, jolloin kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan tai sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Edellä mainitusta poiketen kiellettyjä eivät kuitenkaan ole elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset tai elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka tehostavat tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä, jättävät kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä, eivät aseta asianomaisille elinkeinonharjoittajille rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja eivät anna näille elinkeinonharjoittajille mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittävältä osalta kysymyksessä olevia hyödykkeitä.

Nopeaa apua lakiasioihin.