Onko myyjä korvausvelvollinen viivästyksen aiheuttamasta vahingosta?

Ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, jos hän on kärsinyt vahinkoa myyjän viivästyksen vuoksi, ellei myyjä osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Vahingonkorvausvastuusta vapautumiseen vaadittavan esteen täytyy lisäksi olla sellainen, ettei myyjän voida kohtuudella edellyttää ottaneen sitä huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

Jos viivästys johtuu henkilöstä, jota myyjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, myyjä vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudesta vain, mikäli myös mainittu henkilö olisi vapaa vastuusta. Samoin on asian laita, jos viivästys johtuu myyjän tavarantoimittajasta tai muusta aiemmasta myyntiportaasta.

Ostajalle aiheutuvan välillisen vahingon myyjä on kaikissa tapauksissa velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta myyjän puolella. Välillisenä vahinkona pidetään esim. tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen vuoksi, ja tavaran käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa.

Samanlainen oikeus vahingonkorvaukseen kuin ostajalla on hänen perheenjäsenellään, jos tämä kärsii viivästyksen vuoksi vahinkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.