Mitä jos palveluksen suorittaminen viivästyy?

Toimeksisaajan suorittaman palveluksen viivästyminen oikeuttaa tilaajan ryhtymään tiettyihin suojatoimiin. Ensinnäkin tilaajalla on toimeksisaajan viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää enempää kuin mihin hänellä ilmeisesti on viivästyksen perusteella oikeus.

Tilaajalla on oikeus vaatia toimeksisaajalta sopimuksen täyttämistä kohtuullisessa ajassa. Jos tilaaja antaa toimeksisaajalle kohtuullisen lisäajan palveluksen suorittamiseen, on tilaajalla tämän ajan kuluttua oikeus purkaa toimeksianto, mikäli palvelusta ei ole suoritettu. Toimeksiantosopimuksen saa purkaa jo lisäajan kuluessa, jos toimeksisaaja ilmoittaa, ettei tule palvelusta annetussa ajassa suorittamaan.

Jos tilaaja ei ole antanut toimeksisaajalle lisäaikaa, hän saa purkaa sopimuksen, jos palvelusta ei suoriteta loppuun kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän vaati sopimuksen täyttämistä. Tilaaja saa purkaa sopimuksen heti, jos on painavia syitä olettaa, että palvelus tulee olennaisesti viivästymään.

Toimeksiantosopimuksen saa muutoinkin viivästyksen vuoksi purkaa, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Jos huomattava osa palveluksesta on suoritettu ennen viivästystä, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus vain suorittamattomalta osalta ja pidättyä maksamasta vastaavaa osaa toimeksiannon hinnasta. Jos palveluksen tarkoitus jää viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta, sopimuksen saa purkaa kokonaisuudessaan. Suoritukset on palautettava, jos toimeksiantosopimus kokonaisuudessaan puretaan. Esim. ajoneuvoon jo asennetun pakoputken saa toimeksisaaja periaatteessa poistaa. Jos suoritusta ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, on tilaajan maksettava toimeksisaajalle suorituksen arvon mukainen korvaus. Esimerkissä pakoputken hinta.

Nopeaa apua lakiasioihin.