Hallinnon sisäinen toiminta on toimintaa joka tapahtuu nimensä mukaisesti hallinnon sisällä. Hallinnon sisäiset toimet on usein hyvin laaja-alaisia, mutta niiden moninaisuus riippuu mm. organisaatiosta ja sen laajuudesta.

Sisäinen toiminta tarkoittaa esim. poliisiorganisaatiossa niitä toimia, joissa ei olla yhteydessä poliisin asiakkaisiin. Tällaisia ovat esim. työnjohdolliset viransijoittamispäätökset, työn suunnittelu jne. Hallinnon sisäinen toiminta perustuu usein hallintolain erityissäädökseen, mutta se voi perustua myös tietystä hallinnonalasta tai virastosta säädettyyn lakiin tai ylemmän viranomaisen antamaan tehtävään.

Hallinnon sisäistä toimintaa on sellainen, jolla ei ole välittömiä oikeusvaikutuksia hallinnon ulkopuolisiin tahoihin. Hallinnon sisäiseen toimintaan ei yleensä tule sovellettavaksi hallintomenettelyn asianosaissäännöt tai muutoksenhakusäännökset.

Hallinnon sisäinen toiminta – yleistoimivalta vs. lailla säätämisen vaatimus

Normaalisti julkisessa hallinnossa ministeriöt voivat antaa asetuksia, vain jos siihen on lainsäädännössä erityinen valtuutus. Rajanveto aineellisen oikeussäännön ja esim. valtioneuvoston yleistoimivallan välillä voi olla käytännössä vaikeaa. Esim. valtioneuvostollahan on nk. yleistoimivalta, joka oikeuttaa antamaan hallinnon sisäisiä määräyksiä.


Lue lisää hallinnosta.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.