Jos irtaimen esineen kaupassa ostaja ei maksa kauppahintaa oikeaan aikaan oikeassa paikassa,  on kyseessä maksun viivästyminen. Tällöin myyjä saa vaatia ostajalta maksua tai muuten sopimuksen täyttämistä, kunhan maksun viivästyminen ei ole johtunut myyjästä tai hänen puolellaan olevasta seikasta. Myyjästä johtuva seikka voi esimerkiksi olla sellainen, että ostaja ei maksa kauppahintaa sen perusteella, että myyjän toimittamassa tavarassa on virhe, tai tavara on tuhoutunut, kadonnut, huonontunut tai vähentynyt ennen kuin vastuu tavarasta on siirtynyt ostajalle.   

Ostajan maksuviivästyksestä huolimatta myyjällä on siis halutessaan oikeus pysyä kaupassa ja vaatia ostajalta kauppahinnan maksamista. Se, että myyjällä on “oikeus pysyä kaupassa” on tulkittava siten, että vaatiakseen ostajalta kauppahinnan maksamista, tulee myyjän täyttää oma osansa sopimuksesta. Myyjällä on oikeus ryhtyä oikeudellisiin perimistoimenpiteisiin ja hankkia täytäntöönpanokelpoinen tuomio, jossa ostaja velvoitetaan suorittamaan sovittu maksu. Tällaisiin toimenpiteisiin myyjällä on oikeus turvautua heti, kun maksuviivästys tulee esille. Toki on suositeltavaa, että myyjä yrittäisi ensiksi neuvotella ostajan kanssa sovussa kauppahinnan maksamisesta, ennen kuin alkaisi kirjoittaa ostajalle haastekirjettä. 

Myyjä saa myös pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista, mikäli ostajan maksu myöhästyy, eikä tavaraa ei ole vielä luovutettu. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun ostaja ei syystä tai toisesta ole hakenut noudettavissa olevaa tavaraa. Jotta myyjä voisi pätevästi vaatia kauppahinnan maksua, edellytetään myyjältä tiettyä aktiivisuutta. Toisin sanoen myyjän on otettava yhteyttä ostajaan ja vaadittava tältä kauppahinnan maksamista, esimerkiksi maksumuistutuksen kautta. Mikäli myyjä on passiivinen ja viivyttelee kohtuuttoman kauan maksuvaatimuksen esittämisessä, katsotaan kaupan rauenneen, ja myyjä menettää oikeutensa vaatia kauppahinnan maksamista. Kohtuuttoman pitkän ajan määritteleminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

Poikkeukset 

Poikkeuksena ostajan velvollisuudelle maksaa kauppahinta myyjän näin vaatiessa on tilanne, jossa ostajalla on pätevä este viivästykselleen. Jos ostaja esimerkiksi tarvitsee viranomaiselta luvan hankkiakseen haluamansa esineen, on ostajalla pätevä syy maksuviivästykselleen, jos hän ei saa viranomaiselta lupaa tai luvan saaminen kestää odotettua kauemmin. Myös myyjän kauppahinnan maksamista varten antama lisäaika estää myyjää vaatimasta lisäajan aikana suoritusta ostajalta.  

Myyjän oikeutta vaatia kauppahinnan suorittamista rajoittaa tilanteet, joissa ostaja peruuttaa sellaista tavaraa koskevan tilauksen, joka valmistetaan erityisesti häntä varten. Myöskään näissä tilanteissa myyjä ei lähtökohtaisesti saa vaatia kauppahinnan maksamista. Näin ollen ostajan oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä on suppeampi, kun myyjän oikeus vaatia ostajalta kauppahinnan maksamista.  

Maksun vaatimisen sijaan myyjällä voi olla oikeus purkaa kauppa maksun viivästymisen johdosta. Lisäksi hän voi vaatia vahingonkorvausta tai viivästyskoron maksamista tietyin edellytyksin. Myyjällä voi olla myös oikeus pidättää tavara itsellään, kunnes ostaja maksaa kauppahinnan, jolloin myyjä voi olla velvollinen huolehtimaan tavarasta ostajan lukuun, tai tietyissä tilanteissa myyjä voi olla jopa oikeutettu myymään tavaran. Tällöin myynnistä saadulla tuotolla voidaan lyhentää kauppahintasaatavaa. 

Lue lisää myyjän oikeudesta myydä tavara.

Lähde §: HE 93/1986 vp, kauppalaki

Suomen Juristit Oy
31.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.