Oikaisuvaatimusmenettely on toiselta nimeltään itseoikaisu. Itseoikaisus nimitys tulee siitä, että oikaisuvaatimuksen käsittelee yleensä se sama viranomainen, joka valituksenalaisen päätöksen on tehnyt. Yleensä oikaisuvaatimusmenettelyn voi panna vireille vain asianosainen. Viranomainen ei yleensä itsenäisesti voi käyttää tätä menettelyä.

Sisältö

Itseoikaisulla tarkoitetaan menettelyä, jossa päätökseen tyytymätön, yleensä hallinnon asiakas, voi tehdä päätöksen tehneelle viranomaiselle oikaisuvaatimuksen, jossa pyytää viranomaista oikaisemaan vääräksi kokemansa päätöksen. Laeissa säädetään erikeen, jos siihen voi vaatia oikaisua viranomaisilta. Jos laissa on säädetty tällainen oikaisuvaatimusmenettely on se myös useimmiten ensisijainen muutoksenhakukeino. Tämä tarkoittaa, että päätöksestä ei voi valittaa ennen kuin siitä on tehty oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen käsittelee useimmiten se sama viranomainen joka on tehnyt päätöksen. Viranomaisen on annettava tämän oikaisuvaatimuksen johdosta uusi päätös. Tätä päätöstä voi yleisellä tasolla kutsua oikaisuvaatimuksen johdosta annetuksi päätökseksi. Tällaisen päätöksen voi hakea muutosta valittamalla. Valittaminen tulee siten yleensä kysymykseen, jos kansalainen ei saa oikaisuvaatimusmenettelyssä asiaansa toivomaansa muutosta.

Oikaisuvaatimusmenettely – määräajat

Oikaisivaatimus on tehtävä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kirjelmässä on ilmoitettava mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Oikaisuvaatimus käsitellään aina kiireellisenä. Huomattavaa on myös se, että asiaasi koskevan päätöksen muutoksenhausta on oltava ohjeet päätöksen liitteenä.

Nopeaa apua lakiasioihin.