Hallintoprosessi on viranomaisten toimintaan ja päätöksiin liittyvää tuomioistuinprosessia. Hallintoprosessi on pääosin kirjallista menettelyä, mutta se voi olla myös suullista. Hallintoasiat ovat julkisoikeudellisiin oikeussuhteisiin perustuvia, yleensä yksipuolista, viranomaisaloitteista päätöksentekoa.

Hallintoprosessi vireille hallintovalituksella

Muutoksenhakuprosessi käynnistyy yleensä siten, että asianosainen hakee valitusajan kuluessa päätökseen muutosta hallinto-oikeudelta. Valitusta kutsutaan hallintovalitukseksi. Asianosainen tekee valituksen yleensä laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella

Valituskelpoinen, eli sellainen asia joka hallinto-oikeuteen voidaan viedä, on lainvoimainen päätös. Valituksenalainen päätös voi olla myös päätös, jolla asia on ratkaisu tai jätetty tutkimatta. Valitusta ei voi tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Valittajana voi olla se, johon päätös on kohdistettu tai se johon päätös jollakin tavalla vaikuttaa (asianoasainen). Myös viranomaisilla on tietyissä tilanteissa valitusoikeus.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Prosessin edetessä

Valitusviranomainen voi pyytää selvityksiä valittajalta sekä lausunnon siltä viranomaiselta, joka päätöksen on tehnyt. Molemmilla on velvollisuus selvitysten esittämiseen. Suullinen käsittely järjestetään tarvittaessa. Suullista käsittelyä voidaan rajoittaa siten, että se koskee vain osaa asiasta, osaa suullisesta todistelusta tms. Pääsääntö on, että suullista käsittelyä tehdään vain tarpeellisessa määrin.

Hallinto-oikeuden on toimitettava suullinen käsittely, jos asianosainen sitä pyytää. Suullista käsittelyä ei tarvitse järjestää, jos vaatimus jätetään heti tutkimatta tai hylätään, tai käsittely olisi asian laadun vuoksi tarpeeton.


Lue lisää hallinto-oikeuden kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta.

Lähde §: hallintolaki, laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa


Suomen Juristit Oy
16.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.