Lain mukaan palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Käytännössä palkan on tällöin oltava työntekijän tilillä. Mikäli työntekijä ei saa palkkaa käyttöönsä sen erääntymispäivänä, kyseessä on palkanmaksun viivästyminen.

Lähtökohtaisesti palkanmaksun viivästyminen on aina työnantajan vastuulla. Viivästymisestä voi siis aiheutua seuraamuksia riippumatta siitä, onko työnantaja toiminut tahallaan tai huolimattomasti. Poikkeuksena tästä on ns. ylivoimainen este tai mahdottomuus.

Palkanmaksun viivästyminen voi johtua myös työnantajan maksukyvyttömyydestä. Tällöin työntekijällä voi olla oikeus palkkaturvaan.

viivästyskorko

Tavallisin palkanmaksun viivästymisen seuraamus on viivästyskorko. Työntekijällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon palkan erääntymispäivää seuraavasta päivästä alkaen. Viivästyskoron määrä ja maksamisperuste voi joissain tapauksissa perustua myös työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiin (katso esim. TT:1981-144).

odotusajan palkka

Jos palkanmaksu viivästyy työsuhteen päättyessä, työntekijällä on oikeus saada viivästyskoron lisäksi odotusajan palkkaa. Odotusajan palkkaa maksetaan odotuspäivää kohden työntekijän täyden palkan verran, kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä.

Jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton tai jos suorituksen viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaiseen rinnastettavasta erehdyksestä, työntekijällä on oikeus odotuspäivien palkkaan vain, jos hän on huomauttanut työnantajalle suorituksen viivästymisestä. Huomautus tulee tehdä kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Jos työnantaja suorita saatavaa kolmen arkipäivän kuluessa huomautuksesta, oikeus odotuspäivien palkkaan alkaa tämän maksuajan päättymisestä.

työsuhteen purkaminen

Palkan maksaminen kuuluu luonnollisesti työnantajan keskeisiin velvollisuuksiin. Tämän velvollisuuden rikkominen voi siten olla myös peruste työsuhteen purkamiselle. Työsuhteen purkaminen edellyttää erittäin painavaa syytä, ja se onkin erittäin poikkeuksellista.


Lähde §: työsopimuslaki

Lue lisää palkan suuruudesta ja maksamisesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
19.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.