Avioeron yhteydessä voidaan tuomioistuimen ratkaistavaksi saattaa yhteiselämän lopettaminen ja se, kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan perheen kotiin. Tähän saattaa olla tarvetta, jos puolisot ovat riitaisia eivätkä tule toimeen keskenään.

Avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevan asian yhteydessä voidaan esittää vaatimus myös elatusavun vahvistamisesta sekä lapsen asumisesta, huollosta ja tapaamisoikeudesta. Ratkaistavaksi voidaan saattaa myös muu vaatimus, joka liittyy avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevaan asiaan. Avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevassa asiassa tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen edellä mainituista vaatimuksista sekä yhteiselämän lopettamisesta. Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes tuomioistuin antaa asiasta päätöksen, jollei määräystä tätä ennen peruuteta tai muuteta.

Avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevassa asiassa tuomioistuimen on omasta aloitteestaan otettava käsiteltäväksi kysymys siitä, miten puolisoiden lasten huolto ja tapaamisoikeus olisi lapsen etua silmällä pitäen järjestettävä. Lapsen vanhemman tai sosiaalilautakunnan vaatimuksesta tuomioistuimen tulee avioeroasian yhteydessä antaa päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta käsitellessään tuomioistuimen on erityisesti kiinnitettävä asianosaisten huomiota siihen, että huollon ja tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapsen myönteiset ja läheiset suhteet kumpaankin vanhempaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.