Miten isyyden voi kumota?

Jos on selvitetty, että äidin on lapsen siittämisaikana maannut toinen kuin hänen aviomiehensä, ja kaikki seikat huomioon ottaen on pidettävä todistettuna, että lapsi on silloin siitetty, voi tuomioistuin isyyden kumoamista koskevan kanteen johdosta päättää, ettei aviomies ole lapsen isä. Samoin on asian laita, jos lapsen periytyvien ominaisuuksien tai muun erityisen seikan perusteella muutoin voidaan pitää todistettuna, ettei mies ole lapsen isä.

Jos lapsi on siitetty ennen avioliittoa taikka avioliiton aikana puolisoiden asuessa erillään välien rikkoutumisen vuoksi, voi tuomioistuin isyyden kumoamista koskevan kanteen johdosta niin ikään vahvistaa, ettei aviomies ole lapsen isä. Isyyttä ei kuitenkaan kumota, jos saatetaan todennäköiseksi, että puolisot ovat olleet keskenään sukupuoliyhteydessä lapsen siittämisaikana. Aviomiehen isyys voi kumoutua myös toisen miehen tunnustettua isyyden ja maistraatin sen vahvistettua.

Isyyden kumoamista koskevan kanteen voi nostaa aviomies, äiti tai lapsi. Aviomiehen ja äidin on pantava kanne vireille viiden vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Laillisen esteen tai muun erittäin painavan syyn johdosta kanneaika voi olla jatkettu.

Aviomiehellä ei ole oikeutta nostaa isyyden kumoamista koskevaa kannetta, jos hän aviopuolisonsa syrjähypystä tietoisena on selittänyt lapsen omakseen. Jos aviomies on kanteelle varatun määräajan kuluessa kuollut, on eloon jääneellä puolisolla sekä lapsella sekä muilla kuolleen miehen perillisillä oikeus nostaa kanne vuoden kuluessa miehen kuolemasta, vaikka kanteelle varattua määräaikaa ei olisi enää niin paljon jäljellä. Isyyden kumoamista koskevaa oikeudenkäyntiä ei voida panna vireille, jos lapsi on kuollut, eikä myöskään silloin, jos sekä aviomies että äiti ovat kuolleet.

Isyyden kumoamista koskeva kanne on käsiteltävä sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä lapsella on kotipaikka. Jollei lapsella ole Suomessa kotipaikkaa, on kanne käsiteltävä sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä aviomiehellä tai äidillä on kotipaikka. Tunnustetun isyyden kumoamista koskevan kanteen voi nostaa isyytensä tunnustanut mies, äiti tai lapsi. Miehen ja äidin on pantava kanne vireille viiden vuoden kuluessa siitä, kun isyys on tunnustamisella vahvistettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.