Erityistestamentti eli legaatti; Miten se täytetään?

Erityisjälkisäädös eli legaatti on testamentti, jolla perittävä määrää jostakin erityisestä, tietystä omaisuudestaan taikka tietystä rahamäärästä jonkun hyväksi. Samat testamentin muotovaatimukset koskevat kaikkia kuolemanvaraisia testamentteja riippumatta niiden luokittelusta tai laadusta.

Erityisjälkisäädös täytetään jakamattomasta kuolinpesästä. Erityistestamentin saaja ei pelkästään erityistestamentin saajan asemassa ole kuolinpesän osakas. Erityistestamentin saajalla on kuitenkin joitakin osakkaalle kuuluvia oikeuksia, kuten oikeus hakea pesänselvittäjän määräystä kuolinpesään.

Jos perittävä on laatinut useita legaatteja, eikä kaikkia voida kuolinpesästä täyttää, on tiettyä omaisuutta koskeva jälkisäädös pantava täytäntöön ennen muita. Muiden kohdalla on tehtävä kunkin jälkisäädöksen osalta sen suhteellisen arvon mukainen vähennys. Erityistestamentti on siltä osin tehoton kuin se koskee tiettyä omaisuutta, jota ei kuolinpesässä vainajan kuolinhetkellä ole.

Jakamattomasta kuolinpesästä täytettävä erityisjälkisäädös voidaan ottaa kuolinpesäomaisuudesta niin pian kuin se voi tapahtua tuottamatta haittaa kenellekään, jonka oikeus on pesän selvityksestä riippuvainen. Esimerkiksi velkojan oikeus voi olla pesänselvityksestä riippuvainen ja silloin ei legaattia tulisi mennä pesästä ennen velkojen selvittämistä ja suorittamista ottamaan.

Jos perinnönjako on ehditty toimittaa ennenkuin erityistestamentti on kuolinpesästä täytetty tai erilleen erotettu, vastaavat osakkaat yhteisvastuullisesti erityistestamentin täyttämisestä.

Jos erityisjälkisäädös on jonkun perillisen tai testamentin saajan täytettävä, on kyseisen perillisen tai testamentin saajan pantava jälkisäädös täytäntöön heti kun hän on saanut haltuunsa sen täyttämiseen tarkoitetun omaisuuden. Erityisjälkisäädöksen saajalla on oikeus saada myös testamentin kohteen tuotto, mutta hänen on vastaavasti korvattava kuolinpesälle erityisestä omaisuudesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset, jotka eivät johdu pesänselvityksestä.

Tiettyä rahamäärää koskevan erityisjälkisäädöksen saajalla on oikeus saada viiden prosentin vuotuista korkoa siitä lukien kun neljä kuukautta on kulunut testamentin tekijän kuolemasta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.