Miten testamentti pannaan täytäntöön?

Testamentti erityisjälkisäädöstä lukuunottamatta täytetään perinnönjaossa, jossa jako suoritetaan testamentin määräysten mukaisesti. Samalla ratkaistaan mahdolliset lakiosat perittävän lapsille. Perittävä on voinut esimerkiksi testamentata puolet omaisuudesta Maijalle ja loput on jaettava lakimääräisen perimysjärjestelmän mukaisesti muiden lasten kesken.

Testamentin täytäntöönpano edellyttää sen tiedoksiantamista kullekin perilliselle erikseen. Jos testamenttia ei määräajassa tiedoksiantamisesta ole moitittu, on se lainvoimainen ja täytäntöönpantavissa. Testamentti on heti lainvoimainen, jos perillinen testamentin hyväksyy ja sitoutuu olemaan testamenttia moittimatta. Testamentin hätäisestä täytäntöönpanosta voi seurata, mikäli testamentin tekijän velkojien oikeutta loukataan, että testamentin saaja joutuu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista.

Yleistestamentin täyttäminen ennen varsinaista perinnönjakoa on käsitteellisesti osittainen perinnönjako, josta tulisi laatia jakokirja. Testamentin täyttämistä koskevat erimielisyydet perinnönjaossa ratkaisee ensisijassa pesänjakaja, jos sellainen on kuolinpesään määrätty.

Nopeaa apua lakiasioihin.