Voiko tehdyn testamentin peruuttaa? Miten se tapahtuu?

Testamentin voi perittävä milloin tahansa elinaikanaan peruuttaa. Hän voi yksinkertaisesti vain hävittää tai tuhota testamentin taikka muutoin selvästi ilmaista, ettei testamentti enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan.

Jos perittävä laatii uuden testamentin, joka on ristiriidassa aikaisemmin laaditun kanssa, on ensin laadittu testamentti tehoton ristiriitaisilta osin tai kokonaan, jos niin on perittävä määrännyt tai hänen katsotaan tarkoittaneen. Testamentin voi peruuttaa myös samassa järjestyksessä kuin se on laadittavakin eli joko erilliselle tai samalle testamenttiasiakirjalle kahden todistajan läsnäollessa ja todistaessa ilmoittaa peruutustahtonsa. Testamenttiasiakirjasta voi viivata kohtia yli ilman todistajiakin, mutta tällöin on vaarana syntyä perittävän kuoleman jälkeen riita siitä, kuka yliviivaukset on tehnyt.

Etukäteen ei koskaan voi sitovasti luvata olla peruuttamatta testamenttiaan. Jos testamenttiin sisältyvää määräystä peruutettaessa testamenttiin tehdään lisäys, on noudatettava testamentin määrämuotoa eli mm. esteettömät todistajat vaaditaan. Toisin sanoen testamentin muuttaminen siis vaatii esteettömät todistajat, jotka todistavat muutokset oikeiksi, samoin kuin esteettömät todistajat vaaditaan alkuperäisenkin testamentin tekemiseen.

Jos puolisot ovat tehneet keskinäisen testamentin, toinen puoliso ei voi sitä yksipuolisesti peruuttaa tai muuttaa, jos muuttaminen tai peruuttaminen ilmeisesti loukkaa molemminpuolisen määräyksen olennaisia edellytyksiä. Jos puoliso kiellosta huolimatta toimii olennaisten edellytysten vastaisesti, menettää hän keskinäiseen testamenttiin perustuvan oikeutensa.

Toisen tekemää testamenttia ei ole lupa peruuttaa. Edes edunvalvoja ei päämiehensä puolesta ole oikeutettu peruuttamaan tai muuttamaan tämän tekemää testamenttia vailla päämiehen myötävaikutusta. Päämiehen vakaasta peruuttamistahdosta ja pyynnöstä edunvalvoja voinee kuitenkin hävittää päämiehensä tekemän testamentin.

Nopeaa apua lakiasioihin.