Miten epäselvää testamenttia on tulkittava?

Testamenttia on tulkittava niin, että tulkinnan voidaan olettaa vastaavan testamentin tekijän tahtoa. Seuraavia testamentin tulkintasääntöjä noudatetaan vain, jos ei testamentin määräyksestä katsota muuta johtuvan. Testamentin määräystä peilataan vasten sen tarkoitusta ja muita olosuhteita, mitä kautta testamentin tekijän tahto voi käydä ilmi.

Jos testamentti on kirjoitusvirheen tai erheellisen sanonnan vuoksi saanut toisenlaisen sisällön kuin mitä testamentin tekijä on tarkoittanut, on testamentti kuitenkin pätevä, mikäli oikea tarkoitus saadaan selville.

Jos testamentti tarkoittaa tiettyä omaisuutta eikä sitä ole jäämistössä, on testamentti siltä osin tehoton.

Jos testamentissa määrättyä omaisuutta rasittaa pantti- tai muu oikeus, ei testamentin saajalla ole tämän vuoksi oikeutta saada muuta omaisuutta.

Jos testamentin saaja kuolee ennen kuin hänen testamenttinsa on täytetty, tulevat hänen jälkeläisensä hänen sijaansa, mikäli heillä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä.

Jos perittävä on testamentilla määrännyt koko lakiosista vapaasta jäämistöstään eikä testamenttia voida panna täytäntöön jonkun testamentin saajan kohdalta, muiden osuuksia vastaavasti lisätään. Perittävän tarkoituksen katsotaan siis tässä tilanteessa olleen testamentata koko omaisuutensa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä poikkeavasti. Lakiosaan oikeutettu ei siis hyödy siitä sattumanvaraisesta seikasta, että joku testamentin saajista kuolee ennen kuin hän ehtii testamenttiperintönsä saada.

Jos perittävä on tehnyt testamentin kihlatulleen tai puolisolleen ja kihlaus tai avioliitto sen jälkeen purkautuu muusta syystä kuin testamentin tekijän kuoleman johdosta, on määräys tehoton. Samoin on asian laita puolisolle tehdyn testamentin kohdalla, jos testamentin tekijän kuollessa oli vireillä avioero puolisoiden välillä.

Nopeaa apua lakiasioihin.