Valtiolle tuomitaan menetetyksi rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. Menettämiseen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, rikokseen osallinen taikka se, jonka puolesta tai jonka hyväksi rikos on tehty. Menettämisseuraamus määrätään syyttäjän, poliisimiehen, tullimiehen tai muun laissa säädettyä valvontaa suorittavan virkamiehen vaatimuksesta. Myös asianomistaja voi esittää menettämisvaatimuksen ajaessaan syytetä yksin. Mikäli rikoksen tuottaman hyödyn määrästä ei ole tarkkaa selvyyttä, taikka mikäli määrä on ainoastaan vaikeuksin esitettävissä, voidaan hyöty arvioida, ottaen huomioon kyseisen rikoksen laatu, rikollisen toiminnan laajuus sekä muut olosuhteet.

Rikoksen tuottamaa hyötyä ei tuomita menetetyksi siltä osin kuin kyseinen hyöty on palautettu tai tuomittu, taikka tuomitaan vahingonkorvauksena tai edunpalautuksena rikoksella loukatulle. Mikäli korvaus- tai edunpalautusvaatimusta ei ole esitetty, tai se on vielä ratkaisematta silloin, kun menettämisvaatimuksesta annetaan ratkaisu, on menettämisseuraamus tuomittava.

Nopeaa apua lakiasioihin.