Menettämisseuraamus saadaan jättää tuomitsematta, mikäli saatava hyöty taikka esineen tai omaisuuden arvo on vähäinen, mikäli tekijä jätetään rangaistukseen tuomitsematta tahallisuuden tai tuottamuksen puuttuessa taikka mikäli menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi kohtuutonta, ottaen huomioon rikoksen ja esineen tai omaisuuden laatu, vastaajan taloudellinen asema sekä muut olosuhteet. Menettämisseuraamus voidaan edellä mainituilla edellytyksillä niin ikään määrätä koskemaan esineen tai omaisuuden sijasta sen arvoa taikka ainoastaan osaa esineestä tai omaisuudesta tai sen arvosta. Menetetyksi voidaan vastaavasti tuomita osa sekä esineestä tai omaisuudesta että sen arvosta. Menetetyksi voidaan tuomita myös tietty osa hyödystä.

Nopeaa apua lakiasioihin.