Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi koeajaksi valvontaan, mikäli tätä voidaan pitää perusteltuna tekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi sekä uusien rikosten ehkäisemiseksi. Ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomitun nuoren rikoksentekijän valvonnan tarkoituksena on estää tuomittua tekemästä uutta rikosta sekä tukea häntä hänen pyrkiessään elämään rikkeettömästi.

Ehdollisesti tuomittujen nuorten rikoksentekijöiden valvonnan järjestäminen ja johto kuuluu rikosseuraamusvirastolle. Kun ehdollisesti tuomitun nuoren rikoksentekijän on oltava valvonnan alaisena, on kriminaalihuoltolaitoksen määrättävä tuomitun valvojaksi kriminaalihuoltolaitoksen virkamies tai siihen sopivaksi katsomansa muu henkilö. Valvojaksi voidaan määrätä myös yksityinen henkilö, mikäli tätä voidaan pitää tehtävään sopivana.

Henkilön, joka määrätään ehdollisesti tuomitun valvojaksi, tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan valvojaksi sopiva. Hänen tulee lisäksi asua niin lähellä valvottavan asuin- tai työpaikkaa, ettei hänen luonaan käyminen tuota valvottavalle varsinaista kustannusta eikä ajanhukkaa. Valvojan on koetettava tarkoin perehtyä valvottavan tekemään rikokseen sekä sen vaikuttimiin, sekä lisäksi valvottavan henkilöllisyyteen, hänen aikaisempiin elämänvaiheisiinsa ja niihin oloihin, joissa valvottava on elänyt. Valvojan tulee kohdella valvottavaa hyväntahtoisesti, joskin valvonnan tarkoitus huomioiden, sekä tehtäväänsä suorittaessaan mahdollisuuden mukaan vältettävä saattamasta valvottavaa tämän ympäristön huomion alaiseksi valvonnan johdosta. Valvojan tulee avustaa valvottavaa työn saamisessa. Mikäli valvottava on sellaisessa työssä, jota tämän työn laadun tai muiden samassa työssä olevien henkilöiden vuoksi on pidettävä valvonnan tarkoituksen kannalta sopimattomana, on valvojan koetettava hankkia valvottavalle sopivampaa työtä. Valvojan tulee niin ikään pitää silmällä valvottavan harrastuksia sekä vapaa-ajan käyttöä.

Valvonnanalaisen nuoren rikoksentekijän on ilmoitettava valvojalle asuin- ja työpaikkansa, sekä saavuttava valvojan kutsusta tämän luo sekä vastattava viipymättä valvojan tiedusteluihin. Hän ei saa vaihtaa asuin- tai työpaikkaa ilman valvojan suostumusta, minkä ohella hänen on muutettava toiseen asuin- tai työpaikkaan, mikäli valvoja katsoo tärkeiden syiden tätä vaativan. Mikäli valvottava tahtoo muuttaa asuin- tai työpaikkaansa ja mikäli valvottava esittää tärkeän syyn tälle muutolle eikä ole aihetta olettaa, että kyseinen muutos saa aikaan valvottavan käytöksen tai toiminnan muuttumisen epäedulliseen suuntaan, tulee asuin- tai työpaikan vaihtamiselle antaa suostumus.

Nuoren rikoksentekijän on niin ikään muuten noudatettava valvojan antamia neuvoja ja ohjeita. Mikäli nuori rikoksentekijä jättää noudattamatta sen, mitä edellä on asuinpaikan ilmoittamisesta esitetty, eikä hänen asuinpaikkaansa voida muutoin saada selville, on hänen valvojallaan mahdollisuus pyytää poliisipiirin päälliköltä, että valvottava etsintäkuulutettaisiin ja että hänet tavattaessa määrättäisiin ilmoittautumaan valvojalle viipymättä. Valvottavalta on tällöin tavattaessa niin ikään tiedusteltava hänen asuin- ja työpaikkaansa. Valvottavan tavoittamisesta sekä valvottavan asuin- ja työpaikkaa koskevista asioista on ilmoitettava valvojalle. Mahdollinen etsintäkuulutus on peruutettava viimeistään koetusajan päättyessä.

Mikäli ehdollisesti tuomittu nuori rikoksentekijä on vähintään kuusi kuukautta kestäneenä valvonta-aikana käyttäytynyt hyvin ja mikäli on muutenkin perusteltua aihetta olettaa, ettei valvonnan jatkaminen ole tarpeen, voi rikosseuraamusvirasto valvojan esityksestä lakkauttaa valvonnan.

Nopeaa apua lakiasioihin.