Mikäli nuorisorangaistukseen tuomittu menettelee laissa säädettyjen velvollisuuksiensa vastaisesti, on Kriminaalihuoltolaitoksen annettava hänelle suullinen tai kirjallinen huomautus. Mikäli tuomittu ei hänelle annetusta huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa, tai mikäli hän muuten vakavasti rikkoo toimeenpanosuunnitelman ehtoja tai siihen perustuvia määräyksiä, on Kriminaalihuoltolaitoksen annettava tuomitulle kirjallinen varoitus.

Ennen varoituksen antamista on tuomitulle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Varoituksen antamisen yhteydessä tuomitulle tulee ilmoittaa, että tämän noudattamatta jättäminen johtaa asian saattamiseen käsiteltäväksi tuomioistuimessa sekä laissa tarkoitetun muun rangaistuksen tuomitsemiseen nuorisorangaistuksen sijaan.

Mikäli nuorisorangaistukseen tuomittu ei aloita nuorisorangaistuksen suorittamista, jättää rangaistuksen suorittamisen kesken tai ei ojennu varoituksesta eikä hänellä ole menettelyynsä hyväksyttävää syytä, on Kriminaalihuoltolaitoksen ryhdyttävä toimenpiteisiin asian saattamiseksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Samalla Kriminaalihuoltolaitos voi kieltää nuorisorangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen taikka keskeyttää jo aloitetun rangaistuksen täytäntöönpanon.

Nopeaa apua lakiasioihin.