Nuorisorangaistusta tuomitaan vähintään neljä kuukautta ja enintään yksi vuosi.

Nuorisorangaistukseen tuomittu on rangaistuksen ajan valvonnassa. Nuorisorangaistus sisältää valvontatapaamisia, valvonnan alaisena suoritettavia sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia sekä niiden yhteydessä annettavaa tukea ja ohjausta. Nuorisorangaistus sisältää niin ikään valvonnassa tapahtuvaa työelämään ja työn tekemiseen perehtymistä, ellei tätä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana, taikka ellei tämä ole erityisen vaikeasti järjestettävissä.

Nuorisorangaistukseen tuomittu perehtyy työelämään ja työn tekemiseen joko julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen yhdistyksen taikka muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön tai säätiön tehtävissä. Perehtymispaikan järjestäjänä voi lisäksi olla myös muu sellainen yhteisö tai säätiö, joka tuottaa julkisen valvonnan alaisena palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö itse tavoittelisi voittoa. Perehtymispaikan järjestäjän hyväksyy Kriminaalihuoltolaitos.

Nuorisorangaistuksen täytäntöönpanoon kuuluvia tilaisuuksia, joihin tuomittu on velvollinen osallistumaan, saa viikoittain olla enintään kahdeksan tuntia. Viikoittainen tuntimäärä voi nuorisorangaistuksen aikana vaihdella täytäntöönpanon edellyttämällä tavalla. Nuorisorangaistuksen täytäntöönpano sekä tuomitun elämänhallintaa ja rangaistuksen suorittamista edistävät tukitoimet on sovitettava yhteen.

Mikäli nuorisorangaistus tuomitaan teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt on ollut vapautensa menettäneenä yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuorokauden, on tuomioistuimen vähennettävä rangaistuksesta vapaudenmenetystä vastaava aika tai, vapaudenmenetyksen kestosta riippuen, katsottava vapaudenmenetys rangaistuksen täydeksi suoritukseksi. Samoin on niin ikään meneteltävä, mikäli vapaudenmenetys on aiheutunut muun saman asian yhteydessä syytteen tai esitutkinnan kohteena olleen rikoksen johdosta tai oikeuteen tuotavaksi määrätyn vastaajan säilöön ottamisen johdosta. Vähennystä laskettaessa yksi vapaudenmenetysvuorokausi vastaa kahta nuorisorangaistuspäivää, ellei tästä ole erityistä syytä poiketa.

Nopeaa apua lakiasioihin.