Nuorisorangaistuksen täytäntöönpano on aloitettava viipymättä tuomion tultua lainvoimaiseksi, tai kun tuomio on pantavissa täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, ellei täytäntöönpanon aloittamiselle ole tuomitun sairaudesta, varusmies- tai siviilipalveluksen suorittamisesta tai muusta näihin rinnastettavasta hyväksyttävästä syystä johtuvaa estettä.

Käräjäoikeuden tuomion perusteella nuorisorangaistuksen täytäntöönpano voidaan aloittaa myös ennen kuin tuomio on saanut lainvoiman, mikäli tuomittu kirjallisesti suostuu tuomion täytäntöönpanoon, ja on tyytynyt tuomioon siltä osin kuin hänet on tuomittu nuorisorangaistukseen. Mikäli edellä tarkoitetussa tapauksessa tuomittu tuomitaan muutoksenhaun johdosta muuhun rangaistukseen kuin nuorisorangaistukseen, on jo täytäntöön pantua nuorisorangaistusta vastaava osa otettava huomioon tässä tuomiossa. Suoritettu nuorisorangaistus otetaan kohtuuden mukaan huomioon uutta rangaistusta alentavana seikkana. Kahden nuorisorangaistuspäivän katsotaan vastaavan yhtä päivää ehdotonta vankeutta, ellei tästä ole jo suoritetun nuorisorangaistuksen osan sisältö huomioon ottaen erityistä syytä poiketa.

Nuorisorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivat Rikosseuraamusvirasto ja Kriminaalihuoltolaitos.

Kriminaalihuoltolaitos korvaa sellaiset kohtuulliset matkakustannukset, jotka aiheutuvat nuorisorangaistuksen täytäntöönpanosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.