Kriminaalihuoltolaitoksen on virallisen syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä laadittava nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelma ennen nuorisorangaistuksen tuomitsemista. Tästä toimeenpanosuunnitelmasta tulee ilmetä valvojan ja tuomitun väliseen yhteydenpitoon liittyvät määräykset, sosiaalista toimintakykyä edistävät tehtävät ja ohjelmat sekä työelämään ja työn tekemiseen perehtymistä koskeva osa. Kriminaalihuoltolaitoksen tulee kuulla epäiltyä toimeenpanosuunnitelman laatimisen yhteydessä. Alle 18-vuotiaan epäillyn huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle on niin ikään varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Syyttäjän tai tuomioistuimen toimeenpanosuunnitelman laatimista koskevan pyynnön saavuttua Kriminaalihuoltolaitokselle on Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston viipymättä ilmoitettava rikoksesta epäillylle se päivä, jonka kuluessa tämän on viimeistään ilmoittauduttava kyseisessä aluetoimistossa toimeenpanosuunnitelman laatimista varten. Samalla varataan epäillyn huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle tilaisuus tulla kuulluksi.

Kriminaalihuoltolaitoksen on toimitettava laatimansa toimeenpanosuunnitelma sitä pyytäneelle viralliselle syyttäjälle tai tuomioistuimelle sekä jäljennös siitä epäillylle viipymättä.

Kriminaalihuoltolaitos voi antaa toimeenpanosuunnitelmaan perustuvia, rangaistuksen täytäntöönpanossa tarpeellisia määräyksiä nuorisorangaistuksen tuomitsemisen jälkeen. Nämä määräykset voivat koskea valvontatapaamisten ja muiden rangaistukseen sisältyvien tilaisuuksien ajankohtia sekä tehtävien, ohjelmien ja perehtymisen tarkempaa sisältöä.

Kriminaalihuoltolaitos korvaa sellaiset kohtuulliset matkakustannukset, jotka aiheutuvat toimeenpanosuunnitelman laatimisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.