Mikäli nuorisorangaistukseen tuomittu ei aloita nuorisorangaistuksen suorittamista, tai, jättää rangaistuksen suorittamisen kesken tai ei ojennu varoituksesta eikä hänellä ole menettelyynsä hyväksyttävää syytä, on Kriminaalihuoltolaitoksen edellä tarkoitetussa kyseisenlaisessa tapauksessa laadittava viipymättä selvitys asiasta viralliselle syyttäjälle. Mikäli syyttäjä katsoo nuorisorangaistukseen tuomitun menetelleen mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla, tulee hänen viipymättä saattaa asia käsiteltäväksi siinä tuomioistuimessa, joka on ratkaissut nuorisorangaistukseen johtaneen rikosasian ensimmäisenä oikeusasteena, taikka jonka tuomiopiirissä tuomittu asuu tai oleskelee vakinaisesti.

Tuomioistuimen tulee ennen asian ratkaisemista kuulla nuorisorangaistukseen tuomittua henkilökohtaisesti. Myös Kriminaalihuoltolaitoksen edustajalle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi, ellei tämä ole asian käsittelyn kannalta selvästi tarpeetonta. Valitus, jolla haetaan muutosta tuomioistuimen edellä esitetyn nojalla tekemään ratkaisuun, on käsiteltävä kiireellisenä.

Nopeaa apua lakiasioihin.