Mikäli sellaisesta teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt on ollut vapautensa menettäneenä yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuorokauden, tuomitaan määräaikainen vankeusrangaistus, on tuomioistuimen vähennettävä rangaistuksesta vapaudenmenetystä vastaava aika, taikka katsottava tapahtunut vapaudenmenetys määrättävän rangaistuksen täydeksi suoritukseksi. Samoin menetellään, mikäli vapaudenmenetys on aiheutunut muusta vastaavasta syystä, kuten säilöön ottamisesta oikeuteen tuomista varten. Mikäli rangaistukseksi tuomitaan sakkoa, otetaan vapaudenmenetys kohtuullisessa määrin huomioon, tai katsotaan rangaistuksen täydeksi suoritukseksi. Mikäli rangaistukseksi tuomitaan nuorisorangaistus, otetaan vapaudenmenetys niin ikään huomioon tämän vähennyksenä siten, että yksi vapaudenmenetysvuorokausi lähtökohtaisesti vastaa kahta nuorisorangaistuspäivää. Mikäli kyseessä on ulkomailla tehty rikos, josta tekijä on jo saanut ja osittain suorittanut tuomion ulkomailla, on Suomessa tuomittavasta rangaistuksesta vähennettävä kohtuullinen määrä. Mikäli ulkomailla suoritettu seuraamus on ollut vankeusrangaistus, on tuomioistuimen vähennettävä Suomessa määrättävästä rangaistuksesta vapaudenmenetystä vastaava aika, tai katsottava suoritettu rangaistus riittäväksi seuraamukseksi rikoksesta. Mikäli kyseessä vanki tai tutkintavanki, joka on vankilassa tai muuten suorittanut kurinpitorangaistusta, otetaan tämä kurinpitorangaistus huomioon tuomioistuimessa määrättävää rangaistusta vähentävänä tekijänä, ellei olemassa ole perusteltua syytä jättää vähennystä tekemättä, taikka vaihtoehtoisesti pitää suoritettua kurinpitorangaistusta täytenä rangaistuksena tehdystä teosta. Vastaavasti menetellään sotilashenkilön ollessa kyseessä.

Nopeaa apua lakiasioihin.