Rikesakolla tarkoitetaan euromäärältään kiinteää, päiväsakkojen määräämistä lievempää sakkorangaistusta. Rikesakon suuruus on lähtökohtaisesti joko 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 tai 115 euroa Rikesakko saa olla suuruudeltaan enintään 200 euroa. Maksamatonta rikesakkoa ei saa muuntaa vankeudeksi.

Rikesakko voidaan määrätä seuraamukseksi sellaisesta virallisen syytteen alaisesta rikkomuksesta, josta mahdollisesti seuraava ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi vähäisestä tieliikennelain, ajoneuvolain, tai vesiliikennelain, taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten rikkomisesta. Rikesakko voidaan niin ikään säätää seuraamukseksi roskaamiskiellon vähäisestä rikkomisesta sekä kalastuksenhoito- tai viehekalastusmaksun suorittamisen laiminlyönnistä, järjestysrikkomuksesta, vähäisestä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle. Rikesakon määrää poliisi taikka muu laissa säädettyä valvontaa suorittava virkamies.

Rikesakkoa ei saa määrätä, mikäli rikkomus on ollut omiaan aiheuttamaan muunlaista kuin vähäisenä pidettävää vaaraa tai haittaa, taikka, mikäli rikkoja on menettelyllään osoittanut piittaamattomuutta lain kielloista tai käskyistä taikka, mikäli on ilmeistä, että asianomistaja tulee rikkomuksen johdosta tekemään syyttämispyynnön syyttäjälle tai poliisille taikka esittämään vahingonkorvausvaatimuksen.

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa olisi määrättävä rikesakko kahdesta tai useammasta rikkomuksesta samalla kertaa, määrätään rikesakko siitä rikkomuksesta, josta on säädetty ankarin rikesakko.

Rikesakosta ja sakkorangaistuksesta tai määräaikaisesta vankeusrangaistuksesta ei saa määrätä yhteistä rangaistusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.