Tehdystä rikoksesta voidaan tuomita rangaistukseksi sakkoa. Sakko tuomitaan päiväsakkoina, joiden vähimmäismäärä on yksi ja enimmäismäärä on 120. Sakkorangaistukselle on tietyissä tapauksissa säädetty vähimmäis- tai enimmäismäärä. Vähimmäis- ja enimmäismäärä ei voi ylittää edellä mainittuja rajoja.

Päiväsakon rahamäärän tulee olla kohtuullinen sakotettavan henkilön maksukykyyn nähden. Tällaisena kohtuullisena määränä pidetään yhtä kuudeskymmenesosaa (1/60) sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulosta, josta on vähennetty verot ja maksut sekä kiinteä peruskulutusvähennys. Lisäksi sakotettavan elatusvelvollisuus voi alentaa päiväsakkoa.

Sakotettavan keskimääräinen kuukausitulo lasketaan sakotettavan henkilön puhtaasta ansio- ja pääomatulosta. Keskimääräiseen kuukausituloon luetaan ansio- ja pääomatulon lisäksi mukaan verovapaa osinkotulo ja muu verovapaa tulo. Tulosta saa vähentää seuraavat verot ja maksut: valtion tulovero ansio- ja pääomatulosta; kunnallisvero; kirkollisvero; vakuutetun sairausvakuutusmaksu; työntekijän työeläkevakuutusmaksu; palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu; jäännösveron korot; veronkorotus; sekä ennakon viivekorko. Tulosta tehtävän peruskulutusvähennyksen suuruus sakkoa laskettaessa on 255 euroa. Mikäli sakotettavalla on elatuksen varassa oleva puoliso ja / tai alaikäinen lapsi ja / tai sakotettavan puolisolla on alaikäinen lapsi, vähennetään päiväsakon rahamäärästä jokaisen elätettävän osalta 3 euroa. Puolisoon rinnastetaan avopuoliso.

Kuukausitulo lasketaan ensisijaisesti sakotettavan henkilön viimeksi toimitetun verotuksen perusteella. Mikäli sakotettavan tuloja ei voida verotustiedoista luotettavasti selvittää, taikka mikäli nämä ovat viimeisen verotuksen toimittamisen jälkeen olennaisesti muuttuneet, on tulot mahdollista arvioida muun saatavan selvityksen perusteella.

Päiväsakon rahamäärää ei voi olla suuruudeltaan pienempi kuin 6 euroa. Päiväsakon rahamäärä pyöristetään täysiin euroihin siten, että eurojen yli menevät sentit jätetään ottamatta osaksi päiväsakon suuruutta.

Päiväsakon suuruuden sekä määrän määrää tuomioistuin. Päiväsakosta määrätään sen hetkisten käsillä olevien tietojen perusteella. Mikäli ilmenee, että rangaistusvaatimuksen saaneen maksukyky on vaatimuksen antamishetkellä saatuihin tietoihin verrattuna olennaisesti muuttunut, määrää sakon syyttäjä.

Sakon kokonaisrahamäärä on määrättyjen päiväsakkojen lukumäärä kerrottuna päiväsakon rahamäärällä.

Nopeaa apua lakiasioihin.