Mikäli henkilölle on tuomittu sakkoa, mutta sakkoa ei ole saatu perityksi, määrätään maksamatta olevan sakon sijasta muuntorangaistuksena vankeutta. Sellainen maksamaton uhkasakko, jota ei ole saatu perityksi, muutetaan vankeudeksi, mikäli tuomioistuin on tuominnut näin oikeudenkäynnin kulun turvaamiseksi taikka ulosoton johdosta. Muuta uhkasakkoa ei ole mahdollista muuntaa vankeudeksi.

Sakon muuntorangaistus toteutetaan siten, että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Mikäli muunnettavien päiväsakkojen lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, ei yli jääviä päiväsakkoja muunneta. Osittain maksettu päiväsakko katsotaan maksamatta olevaksi. Euromääräisenä tuomitun uhkasakon jokaista täyttä 30 euron määrää vastaa yhden päivän vankeus.

Muuntorangaistus saa olla pituudeltaan vähintään neljä päivää ja enintään 60 päivää. Mikäli maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12, taikka mikäli maksamattomien uhkasakkojen määrä on vähemmän kuin 120 euroa ei muuntorangaistusta saa määrätä ilman erityistä syytä.

Mikäli sakkoon johtanutta rikosta on tämän haitallisuus huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä; taikka, mikäli sakkoon johtanut rikos on tehty alle 18-vuotiaana; taikka, mikäli muuntorangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana, huomioon ottaen sakotetun henkilökohtaiset olosuhteet, rikoksesta hänelle aiheutuneet muut seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tai muut seikat, voi tuomioistuin voi jättää muuntorangaistuksen määräämättä. Tuomioistuin voi niin ikään harkintansa mukaan jättää maksamattoman uhkasakon johdosta tuomittavan muuntorangaistuksen määräämättä, mikäli sakon päävelvoitetta on jo kokonaan tai osaksi noudatettu, taikka mikäli muuntorangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen huomioon sakkoon velvoitetun henkilökohtaiset olosuhteet sekä päävelvoitteen noudattamatta jättämisestä hänelle aiheutuneet muut seuraukset tai muut seikat. Tällainen hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi pitkäaikaisesta sairaudesta ja/tai työttömyydestä aiheutunut vaikea taloudellinen tilanne, jonka vuoksi henkilö on kykenemätön maksamaan hänelle tuomittuja sakkoja.

Rangaistusmääräysmenettelyssä annettua sakkorangaistusta ei muunneta vankeudeksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.