Yhteisösakko tuomitaan määräeuroin. Alin yhteisösakon rahamäärä on 850 euroa ja ylin 850 000 euroa. Yhteisösakon rahamäärä määritetään oikeushenkilön laiminlyönnin laadun ja laajuuden tai johdon osuuden sekä oikeushenkilön taloudellisen aseman mukaan. Laiminlyönnin ja johdon osuuden merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon tehdyn rikoksen laji ja vakavuus, rikollisen toiminnan laajuus, tekijän asema oikeushenkilön toimielimissä, se, osoittaako oikeushenkilön velvollisuuksien rikkominen piittaamattomuutta lain säännöksistä tai viranomaisten määräyksistä, sekä muualla laissa säädetyt rangaistuksen mittaamisperusteet. Oikeushenkilön taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon oikeushenkilön koko, vakavaraisuus, toiminnan taloudellinen tulos sekä muut oikeushenkilön talouden arvioimiseen olennaisesti vaikuttavat seikat.

Oikeushenkilö voidaan jättää tuomitsematta yhteisösakkoon, mikäli oikeushenkilön laiminlyönti, taikka johdon tai oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävän osuus rikoksessa, on vähäinen; taikka mikäli oikeushenkilön toiminnassa tehty rikos on vähäinen.

Oikeushenkilö voidaan niin ikään jättää tuomitsematta yhteisösakkoon silloin, kun mahdollista rangaistusta olisi pidettävä kohtuuttomana ottaen huomioon oikeushenkilölle rikoksesta aiheutuneet muut seuraukset; taikka, ottaen huomioon oikeushenkilön toimet uusien rikosten ehkäisemiseksi, rikoksen vaikutusten ehkäisemiseksi tai poistamiseksi taikka laiminlyönnin ja rikoksen selvittämisen edistämiseksi; taikka silloin, mikäli kyseessä on tilanne, jossa oikeushenkilön johtoon kuuluva tuomitaan rikoksesta rangaistukseen ja jossa oikeushenkilö itse on pieni, ja jossa rangaistukseen tuomittavan omistusosuus oikeushenkilössä on suuri tai hänen henkilökohtainen vastuunsa oikeushenkilön velvoitteista on merkittävä, mikä jo itsessään vaikuttaa oikeushenkilön toimintaan tämän johtoon kuuluvan saaman rangaistuksen vuoksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.