Oikeushenkilön joutumisella rangaistusvastuuseen tarkoitetaan tilannetta, jossa yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jonka toiminnassa on tehty rikos, tuomitaan rikoksen johdosta virallisen syyttäjän yhteisösakkoon.

Oikeushenkilö voidaan tuomita yhteisösakkoon silloin, mikäli oikeushenkilön lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva, taikka oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä, on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen. Yhteisösakkoon tuomitaan myös, mikäli oikeushenkilön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Oikeushenkilö tuomitaan yhteisösakkoon, vaikkei rikoksentekijää itseään saataisi selville tai muusta syystä tuomita rangaistukseen. Yhteisösakkoon ei tuomita sellaisen asianomistajarikoksen johdosta, josta asianomistaja ei halua syytettä nostettavaksi, ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi tämän syytteen nostamista.

Rikos katsotaan tehdyksi oikeushenkilön toiminnassa, mikäli rikoksen tekijä on toiminut oikeushenkilön puolesta tai tämän hyväksi ja hän kuuluu oikeushenkilön johtoon tai on virka- tai työsuhteessa oikeushenkilöön, taikka on toiminut oikeushenkilön edustajalta saamansa toimeksiannon perusteella. Oikeushenkilö ei lähtökohtaisesti ole oikeutettu saamaan rikoksentekijältä korvausta maksamastaan yhteisösakosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.