Mikäli tehdystä rikoksesta on määritetty rangaistuksena seuraavan viraltapano, käsittää tämä sen viran tai julkisen tehtävän menettämisen, jota hoidettaessa rikos tehtiin. Mikäli virkamies on siirtynyt toiseen vastaavanlaiseen virkaan siitä virasta, jota hoidettaessa rikos on tehty, käsittää viraltapano tuon uuden viran menettämisen.

Virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava henkilö tai julkista valtaa käyttävä henkilö, joka tuomitaan elinkaudeksi vankeuteen, on muun tuomion ohella tuomittava pantavaksi viralta. Hänet on muun tuomion ohella tuomittava pantavaksi viralta myös, mikäli kyseinen, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tuomitaan vankeuteen vähintään kahdeksi vuodeksi. Tuomioistuin voi harkinnan mukaan katsoa, ettei kyseinen rikos tee tuomitusta sopimatonta toimimaan virkamiehenä tai hoitamaan julkista tehtävää. Toisaalta, vastaavasti, vaikka edellä tarkoitettu henkilö tuomitaan vankeuteen tahallisesta rikoksesta kahta vuotta lyhyemmäksi ajaksi, voidaan hänet samalla tuomita menettämään virkansa, mikäli kyseinen rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi toimimaan virkamiehenä taikka hoitamaan julkista tehtävää. Edellistä ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisillä vaaleilla valittuun julkisyhteisön edustajiston jäseneen.

Mikäli henkilö tuomitaan rangaistukseen maanpetos- tai valtiopetosrikoksesta, taikka vankeuteen vähintään kahdeksi vuodeksi muusta rikoksesta, on hänet samalla tuomittava menettämään sotilasarvonsa. Tästä voidaan poiketa silloin, mikäli sotilasarvon menettämistä on rikoksen laatu, rikokseen johtaneet ja siitä ilmenevät seikat sekä sotilasarvon menettämisestä tekijälle aiheutuvat muut seuraukset huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana. Alinta sotilasarvoa ei tuomita menetettäväksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.