Henkilö saadaan katsoa rikokseen syylliseksi ainoastaan sellaisen teon perusteella, joka rikoksen tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi, nk. rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen tulee perustua lakiin. Tehtyyn rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa sillä hetkellä, kun rikos tehtiin. Mikäli rikoksesta tuomittaessa on voimassa eri laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan uutta lakia, mikäli tämän soveltaminen johtaa rikoksen tekijän kannalta lievempään lopputulokseen. Kuitenkin, mikäli tietty laki on tarkoitettu olemaan voimassa vain määrättynä aikana, sovelletaan sinä aikana tehtyyn tekoon lähtökohtaisesti tekohetkellä voimassa ollutta lakia.

Rikosoikeudellisen rangaistusvastuun edellytyksenä on, että rikoksen tekijä on teon hetkellä täyttänyt viisitoista vuotta ja on syyntakeinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.