Sotilasvamman korvaaminen kuuluu yleensä valtiolle. Korvausta haetaan valtiokonttorilta. Sotilasvamma voidaan korvata, kun palveluksesta aiheutuu ruumiinvamma tai sairaus asevelvolliselle, puolustuslaitoksen työssä olevalle työvelvolliselle tai muulle puolustuslaitoksen palveluksessa olevalle tai tehtävään otetulle. Korvausta ei suoriteta ruumiinvammasta tai sairaudesta, jonka vahingoittunut tai sairastunut itse on tahallaan aiheuttanut.

Palveluksen aiheuttamaksi katsotaan ruumiinvamma, jonka vahingoittunut on saanut ollessaan tehtäviensä suorittamista varten hänelle määrätyllä palvelus-tai työpaikalla tai siihen kuuluvalla alueella. Palveluksen aiheuttamaksi katsotaan myös vamma, joka tapahtuu tehtäviin kuuluvalla matkalla tai vammautuneen ollessaan matkalla välittömästi palvelukseen astumista tai työhön ryhtymistä tai siitä poistumista varten tai esimiehensä myöntämälle lomalle tai sellaiselta lomalta tullessa.

Palvelus- tai työpaikan ulkopuolella vietetyn loman aikana aiheutunut vamma ei ole sotilasvamma.

Sotilasvamman korvaaminen

Sairaanhoitoon kuuluu lääkärin, sairaanhoiton tms. antama tarpeellinen hoito ja hoitoon käytetyt tarvikkeet ja lääkkeet. Sairaanhoitoon kuuluu myös tarpeellisten tekojäsenten ja muiden apuneuvojen sekä apuvälineiden hankkiminen omaksi tai käytettäväksi sekä niiden korjaaminen uusiminen ja käyttöön opastaminen. Myös opaskoiran antaminen sokean käytettäväksi voi tulla korvattavaksi sairaanhoitoon kuuluvana.

Ilmoitukset

Aiheutuneesta ruumiinvamasta ja sairaudesta on ilmoitettava valtiokonttorille. Hakemus voidaan useimmiten toimittaa myös sotilaspiirin esikuntaan. Korvaukset, joita voi olla elinkorko, täydennyskorko, huoltoeläke ja lisähuoltoeläke, maksetaan kuukausittain. Jos vahingoittuneelle, sairastuneelle tai hänen omaiselleen valtion kustannuksella muutoin annetaan tässä laissa säädettyjä rahakorvauksia vastaavia etuja, suoritetaan niiden suuruudesta riippumatta sotilasvammasta määritettyä korvausta siitä alkaen, kun ensiksi mainittujen etujen antaminen päättyy.

 

LISÄTIETOJA:

Sotilasvammalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Valtiokonttorin esite ”sotilasvammalain mukaiset korvaukset

Nopeaa apua lakiasioihin.